Az ugodi vár története és ábrázolásai

Ugod vára.pdf (8MB! Kibővitett változat)
(A megjelenítéshez Acrobat Reader szükséges)

A honfoglalás után a Bakony, mint a honfoglaló nemzetségek által megszállatlanul hagyott terület, királyi birtok lett. Ennek igazgatására szervezte szent István király a lakatlan, vagy gyéren lakott erdővidékekhez hasonlóan, a bakonyi erdőispánságot. A XII. században már a Csák nemzetség kezén találjuk, a bakonyi erdőispáni tisztséget is ők viselik. A nemzetség régiségét mutatja, - írja Karácsonyi János, „A magyar nemzetségek” c. könyvében, - hogy mind Anonymus, mind Kézai Simon a hét honfoglaló vezér közé sorolja a nemzetség őseit. Kézai szerint Szabolcsnak hívták a honfoglaló kapitányt, akitől a Csákok származnak.

Karácsonyi a nemzetségnek 12 ágát sorolja fel. Közöttük szerepel az „Ugodi ág” is, mely kizárólag a Dunántúlon szerepel.

A XII.-XIII. században élt Csák nembéli Lukáról (Lukács) a nevén kívül semmit sem tudunk. Két fia ismert, Ádám és I. Demeter.

Csák Demeter pecsétje

1. ábra
Csák Demeter pecsétje

Fiai közül kiemelkedik I. Demeter (? - 1287 előtt), aki vasi ispán és 1217-1229-ig asztalnokmester volt. A Pallas nagy lexikona szerint „bírta Ugod várát és a hozzátartozó nagy terjedelmű javakat”. 1217-ben részt vett II. Endrével - (uralkodott 1205-1235.) - a szentföldért vívott keresztesháborúban. Övé volt a Csákvár melletti Boglár, melyet 1221-ben szerzett Doboka nevű rokonától. Ő kapcsolja az ekkor már birtokában lévő Ugodhoz a II. Endre királytól nyert noszlopi birtokrészt. Az kérdéses, hogy ez idő tájt mekkora volt az ugodi birtok, csak azt tudjuk biztosan, hogy az Ugod melletti Bödöge határos az Ugodtól Vázsonyig terjedő királyi erdővel. 1225-1229 között pozsonyi ispán. Négy éven keresztül nincs hivatalban, majd 1233-1234-ig országbíró és bácsi ispán. 1231-ben Egyed pápai követ a Csák-nembéli Demeter comest kiközösítette, mert többszöri felszólításra sem volt hajlandó a korábban II. Endrétől kapott Küszén várát, a későbbi (Német-) Újvárt, (ma Güssing Ausztriában) visszaadni a szerzeteseknek. 1242. május - 1245. júniusig másodszor töltötte be az országbírói tisztet. 1250-es évek elején elfoglalja a veszprémi káptalan Merenye nevű birtokát. I. Demeter mester címere oroszlán volt. Pecsétje az 1. ábrán látható.

Ezekből az időkből ismerünk még két, Ugoddal kapcsolatos oklevelet. Az egyik egy határjárás-töredék 1233-ból, melyet Ugod és a Bakonyerdő között tartottak. A másik pedig IV. Béla király 1243. január 29.-én keltezett levele, mellyel Scemeyts mestert, felesége aranyművesét nemessé teszi (1). Mint azt Rómer Flóris is megjegyzi, kiderül az oklevélből, hogy Bödöge királynői birtok és határos a Vázsonytól Ugodig terjedő nagy királyi erdővel. Tudjuk, hogy az 1200-as évek első harmadában már szerepel az Ugod, Ugud helységnév. Nevének eredetére két magyarázat adható. Az egyik az, hogy Csák Demeter Ugod nevű elsőszülött fia a század első negyedében már élt és megszületése után róla nevezte el a családi birtokot Ugodnak. A másik lehetőség, hogy a települést már jóval előbb, általunk ismeretlen személyről Ugodnak nevezték és Demeter a családi fészek, a birtok nevét adta fiának a keresztségben. Meg kell jegyeznünk, hogy a puszta személynévből kialakult helynevek XI. századi kialakulásra utalnak. Abban az időben nem volt ritka az Ugod keresztnév. 1108-ban Ugudi-nak hívták a vasvári várispánt. Vörösmarty Mihály 1828-ban írt Széplak c. befejezetlen hőskölteménye Ugod vitéz és Zenedő szerelméről szól.

Ugod ekkor már minden bizonnyal lakott hely volt. Ezt erősítik meg az egykori vár területén 1977-84. között Mithay Sándor régész vezetésével folytatott ásatások, melynek során, az egykori járószinten X.-XII. századi cserép és bográcstöredékeket találtak. Azt, hogy a vár ekkor már létezett-e valamilyen formában, nem tudjuk. A leletek alapján nem zárható ki, hogy a vár helyén állt valamilyen korai épület, akár egy lakótorony, amely köré épült a későbbi erődítmény.

Az 1241-42-es években bekövetkezett tatárdúlás legfontosabb katonai tapasztalata az ország védelmi rendszerében megmutatkozó hiányosságok felismerése volt. A védelmi rendszer megerősítésével, kővárak építésével kívánták egy újabb veszedelemnek elejét venni. A király hatalmas birtokokat adományozott, híveit várépítésére bíztatta. „Mivel a barbár népek és a tatárok vadsága országomat majdnem teljesen elpusztították, attól félek, hogy az ország végső veszedelemre jut, s óhajtom, hogy a megmaradt nép, mely isteni rendelés szerint uralmam alatt áll, gondoskodásom révén épségben megmaradjon. Miért is országom báróinak tanácsára elrendelem, hogy a koronám alá tartozó alkalmas helyeken mindenfelé erősségek és várak keletkezzenek, ahová a nép veszedelem idején menekülhessen.”, - írta IV. Béla erre vonatkozó rendeletében.

A főurak valósággal versenyeztek a várépítésekben. A tatárjárást követő két évtizedben építették a Csákok Várpalotát, Cseszneket, Bátorkőt és Essegvárat (2). Joggal feltételezhető, hogy a királyi rendelet hatására már Demeter comes megkezdte a várépítést. Valószínűsíthető, hogy ekkor kezdte építtetni a mai templom helyén álló nyolcszögletes, viszonylag kis alapterületű, középkori várat. Első szülött fia, Csák Ugod, folytatta apja által megkezdett várépítő tevékenységet. Feltehetően ő építtetett a várkapuval szembeni területre további várépületeket, ezáltal a nyolcszögű vár egy felvonóhíddal, farkasveremmel elkülönült belső várrá vált. Azt, hogy az ugodi vár mikor nyerte el végső formáját, nem tudjuk. Az egyetlen igazán részletes ábrázolása az 1686-ban kiadott Birckenstein-féle geometriakönyvben található, Justus van der Nyport által készített metszet. Az ábrázolás hitelességét sokan kétségbe vonták, de a legújabban előkerült bizonyítékok – melyekre a későbbiekben kitérünk, - alátámasztják a valós ábrázolást. Nyport metszetén egy belsőtornyos, barbakános, magas falakkal körülvett erődítmény látható, mely a XIII-XIV. századi építésre utal. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a XIV. században elnyerte végső formáját. Fennállása alatt többször átépítették, kisebb átalakításokat, bővítéseket végeztek rajta.

Csák Demeternek két fia született, Ugod és I. Csák.

Demeter fia Ugodról (?-1281 előtt) mindössze annyit tudunk, hogy 1270-ben a Bakony örökös ispánja. Egyelőre ismeretlen, hogy betöltött-e egyéb más hivatalt is. A bakonyi ispán az udvari tisztségek között tekintélyes helyet foglalt el. Nagy terjedelmű királyi birtokot kormányzott, nem tartozott a megye fennhatósága alá. Ugod ispán fia volt II. Demeter.

I. Demeter másik fia I. Csák volt (?-1281). 1264 előtt már valahol báni hivatalt töltött be. 1264-ben a többi Csákkal együtt ő is az ifjú V. Istvánt támogatta, amiért az öreg Béla király fogságba vetette. Miután a két király kibékült, Csák is kiszabadult és hamarosan királyi biztosként szerepelt a budai polgárok perében. V. István trónra lépése (1270) után Csák kárpótlást kap az elszenvedett fogságért. Négy falut kapott Ugod környékén: Lövöld, Rendek, Fenyőfő és Esztergár falvakat és megkapta az örökös bakonyi ispán címet.

A két testvér, Ugod és Csák elfoglalták a Moson megyei Csuny, Hof és Menyhért nevű birtokokat, ezzel is tovább növelve tekintélyes vagyonukat. I. Csák 1281-ben bekövetkezett halála után, mert nem volt fiú örököse, IV. László király a birtokokat unokaöccsének, Ugod fia II. Demeternek adományozta. I. Csák özvegye a Nyulak szigeti kolostorba vonult, ahol 1309. januárjában még együtt imádkozott elhunyt férje unokaöccse, - a később boldoggá avatott Csák Mór, - feleségével, Albertával.

II. Demeter, Csák Ugod fia. Apjától örökölte Ugod várát a hozzátartozó javakkal, majd 1281-ben nagybátyja, I. Csák bán birtokait is megkapta királyi adományként. Egy 1281-ben kelt oklevél, mint Kun László király bakonyi erdőispánját említi. 1285-ben bán, és az ugodi birtok tulajdonosa. Kőszeghy (Németújvári) Iván leányát vette feleségül. Házassága befolyásolta politikai hovatartozását, ezért a pártviszályokban IV. (Kun) László király oldalán állt. Bizonyára kedvelt, hűséges embere volt, mert 1280. december 2.-án Kun László király Ugodon táborozott, ahonnan ellenségei elől a legnagyobb sietséggel kellett a Tiszántúlra visszavonulnia. IV. László király hét évvel később, 1287-ben ismét Ugod várában vendégeskedett, itt keltezte egyik oklevelét. II. Demeternek két fia volt: Móric és II. Csák. Csák még 1309 előtt meghalt utód nélkül.

Az ugodi Csákok utolsó férfitagja Móric volt. Csák Mór, Ugod fia Csák Demeter gyermekeként, 1280 körül született az ugodi várban. Mint a Diós István: A szentek élete című művében olvasható, a Szűzanya jelenésben jövendölte meg a terhes édesanyjának, hogy születendő gyermeke kedves lesz Isten és az emberek előtt. A gyermek a tanuláson kívüli időt imádsággal és a szerzetesekkel folytatott jámbor beszélgetéssel töltötte. Az egyik domonkos szerzetest, aki atyai várukban tartózkodott, térden állva kérlelte, hogy meséljen neki a szentek életéről. Az elbeszélést hallgatva, sírva fakadt és megszületett benne a vágy, hogy ő is szerzetes lesz. Nagykorúvá válása után meg akarta valósítani vágyát, de apja megtiltotta. 1301 körül akarata ellenére feleségül adta hozzá Aba Amadé nádor leányát, Albertát. Csapott olyan menyegzőt, hogy évi rendes jövedelme nem volt elég a költségekre. Balfi birtokára vett fel kölcsönt. Házasélete nem bizonyult tartósnak. Háromévi házasság után közös megegyezéssel kolostorba vonultak. Móric a budai domonkosok közé, Alberta a Nyulak szigeti kolostorba. A nagyhatalmú Amadé nagy haragra gerjedt. 1307-ben megírta a budai főbírónak, Vernerfia Lászlónak, hogy akár erőszakkal is vegye ki a két szökevényt a kolostorból, zárja őket egybe, hadd folytassák a házaséletet. A főbíró erőlködései meddőnek bizonyultak. Mivel hiábavaló volt a féléves fogság, a fiatalok hajthatatlanok voltak, visszaengedték őket a kolostorba. 1309. január 11-én Móric már megint szerzetesként rendelkezik, lemondott a világról. Felesége a Nyulak szigeti apácák között imádkozik I. Csák bán özvegyével. A szerzetesek féltek a hatalmas nádor és a Csák család haragjától, ezért Bolognába küldték tanulni. Csak a fölszentelése után tért vissza Magyarországra. Harminc évet töltött különböző kolostorokban. A győri konventben halt meg 1336. március 20.-án és ott is temették el. 1494. március 20.-án avatták boldoggá. 1566-ban leégett a város és megsemmisült a temetkezés helye is.

Miután Móric szerzetes lett és lemondott a világi javakról, a nemzetségi törvény szerint az ugodi vár és a birtok, a legközelebbi rokonára, Luka fia Ádám unokájára, Pál fia Péterre szállt. Péter hamar túladott rajta. Eladta Csák Móric anyai nagyapjának, az öreg Kőszeghy (Némerújvári) Ivánnak. Kőszeghy Iván nyilván ismerte unokája ugodi várbirtokát és nem akarta, hogy mások kezére jusson.

III. Endre 1301-ben bekövetkezett halálával kihalt az Árpád-ház. Az ezt követő, trónért viszálykodó időkben a Kőszeghyek Károly Róbert király ellen fordultak. Az ifjú Károly Róbertnek erőteljes harcokat kellet vívni a hatalma megerősítéséért. Miután megszilárdította hatalmát, elkobozta az ellene fellépő bárók, így a Kőszeghyek vagyonát is. Az ugodi vár a hozzátartozó javakkal visszaszállt a királyra, királyi birtok lett.

1328-ban az ősmagyar Csák nemzetség ugodi várába Károly Róbert kedvelt embere, a cseh származású Csenig mester került.

A hatalmaskodó nagyurak, a kiskirályok leverése után a király igyekezett hűséges embereit megjutalmazni. Az elkobzott birtokokat, várakat nekik adományozta. Így került Ugod vára Csenig (Csenek) mester kezére. Az adományozó oklevél külön kiemeli Csenig hűségét és katonai érdemeit. „Familiari nostro militi”, azaz bizalmas katonánk, aki vére ontásával is megmutatta, hogy megérdemli az adományozást.

A király 1332-ben két alkalommal is írt a veszprémi káptalannak, hogy az általa Csenig comesnek adományozott és Ugod várához tartozó összes javak határai bejárassanak és ezekbe Cseniget iktassák be. Ezt írja a király: „A királyi kegy mindenkor követi a hűséges szolgálatot, már csak azért is, hogy ez másokat is hűségre serkentsen. Ezért óhajtjuk, hogy mindenki szerezzen tudomást elhatározásunkról: Csenig mesternek és rajta keresztül utódainak adjuk mindörökre a Veszprém megyei Ugod várát mindennemű tartozékaival együtt, meg akarván ezzel hálálni mindazt a hűséges szolgálatát, amivel irántunk viseltetett.” A király nem ismerte a birtok tartozékait, ezért meghagyta a Káptalannak, hogy emberei a királyi biztosokkal járják be a határokat és újítsák fel a határjeleket. A király ebben az iratban nem említi, hogy a birtokot úgy kobozta el ellenségeitől. Csak a Csák nemzetség magvaszakadásáról olvashatunk benne. Mint írja, azért adományozza a várat tartozékaival együtt Csenignek, mert Ugod fia Dömötör bán utód nélkül halt meg. Igaz, hogy két fia is volt, de Móric szerzetbe lépett, Csák pedig nem hagyott utódot. A második parancsolatból arról is értesülünk, hogy Móric a domonkosok közé lépett.

A káptalan ki is száll, és bejárja a birtok határait, Cseniget 1332-ben beiktatják. Ezután felveszi az Ugodi Csenig („Csenig de Wgod”) nevet. 1346-ban „Csenotonus Wgut comes” néven szerepel.

Csenig 1340-1349 között a király vöröskői várnagya, 1344-ben veszprémi főispán. Fiatal korában katonai tehetségével tűnik ki, Nagy Lajos idejében pedig, mint a királyi család régi hű embere, diplomáciai szolgálatot teljesít. 1345 decemberében Albert oppelni herceggel, Apponyi Vörös Tamással és Jakab bácsi préposttal együtt megy Avignonba, hogy ott Lajos király nevében a férjgyilkos nápolyi Johanna megbüntetését és uruk számára a nápolyi trónt kérjék VI. Kelemen pápától. A következő években, Itáliában próbálja megnyerni a kisállamokat Johanna ellen.

Ezekben az időkben az ugodi vár várnagyai, castellanusai zsarnokoskodnak a környék felett. 1330-ból az alábbi ügy kapcsán ismerjük a várnagy nevét. Felmerült akkoriban a kérdés, hogy vajon Bakonybél hiteles hely-e vagy sem. Bizonyítani kell, hogy van saját pecsétje, ami igazolhatja hitelességét. Károly Róbert 1330. május 17-én keltezett rendelete alapján Péchy Imre királyi biztos és Pál karkáplán lefolytatta a vizsgálatot. Sok környékbeli nemest és nem nemest kérdeztek meg ez ügyben. Ennek során feltették a kérdést János mester ugodi várnagynak is („item magistro Johanne castellano de Vgod”).

1332-ben Bukennek hívják Csenig ugodi várnagyát.

Csenig mester halála után fiai, Csenigfia István és Péter tovább növelték az ugodi várbirtokot. Pinnyei Istvántól 30 márkáért megszerzik Béb felét először zálogba, majd később meg is veszik. A Koppány és Szűcs közötti Harasztit, mely a Bakonybéli apátság régi birtoka, egyszerűen elfoglalják. A faluért az apátság 1375-ig pereskedett, amikor is Csenigfia Péter nem jelent meg a bíróság előtt, ezért visszakapta. 1376-ban Ugodhoz tartozott Zergen falu is, ma Zsörki puszta néven ismert. Csenigfia Péternek egy lánya szültett, Anglis, aki Marczali Istvánhoz ment feleségül. Péter 1380 körül halt meg fiú örökös nélkül, ezért a várbirtok visszaszállt a királyra.

Zsigmond király Ugod várát („Castrum Vgod”) és a hozzátartozó birtokot 1389-ben a Doroszma nembéli Garai Jánosnak adományozta. Csenigfia Péter leánya, Anglis hiába tiltakozik. Még 1406-ban fia nevében is perli az ugodi birtokot, azt állítván, hogy őt Nagy Lajos király fiúsította, ezért apja birtokainak ő a jogos örököse. 1408-ban Zsigmond új adományokat ad Garai Miklós nádornak és testvérének Jánosnak, melyben megismétli Ugod várának adományozását is. Garai Miklós várnagya 1410-ben Erdélyi László, Garai Jánosé 1413-ban Athymus fia János, akik elődeikhez hasonlóan fosztogatták a környéket és a bakonybéli apátságot. 1421-ben Pápai Antal György, 1437-ben Koltai Tamás a várnagy. 1452-ben Garai László várnagya Pápai Gős Tamás.

Garai László 1459-ben bekövetkezett halála után a várbirtok visszaszállt a királyra. Ezután a várat birtokaival együtt Mátyás király tizennégy éven keresztül megtartja magának. Mátyás várnagya volt Sávoli László.

Ebből az időből ismeretes a vár egyik ostroma és elfoglalása. A Mátyás király ellenében Frigyes császárhoz csatlakozott Beckensloer János 1461-ben betört az országba, elfoglalta Ugod és Pápa várát.

Mátyás király 1473-ban Gesztessel, Pápával, Devecserrel együtt Enyingi Török Ambrusnak és feleségének, Devecseri Choron Katalinnak adományozza Ugod várát, a hozzá tartozó falvakkal együtt (Nyárád, Kup, Borsosgyőr, Gyimót, Teszér, Csót, Szentiván, Fenyőfő, Olaszfalu, Szücs, Kovácsi, Nóráp).

1488-ban a vár már valószínűleg Szapolyai Istváné, mert az ugodi vár tartozékának számító Teszért az ez évi adólajstrom az ő birtokának mondja. 1494-ben is a Szapolyai család kezén találjuk. Ekkor az Ugod várához tartozó Szücs, Nyárád, Csót, Béb, Szapolyai Istvánnak fizeti az adót.

1502-ben Szapolyai István fia, Szapolyai János a várbirtok ura. Az ő hatalmaskodó, harcias várnagya Halupa György.

1526-ban, a mohácsi csatavesztés után Szapolyai Jánost királlyá koronázzák. János király a török elől délvidékről menekült Mathusnai Jánosnak és feleségének, valamint örököseinek adja örök adományként a tulajdonában lévő Ugod várát a hozzá tartozó javakkal. Az adománylevélben a vár melletti Ugod település mezővárosként, „oppidum”-ként szerel. A birtokot 1527-ben adják át.

1527. nyarán, az időközben szintén királlyá koronázott Habsburg Ferdinánd és János király között belső háború tört ki. Eleinte a Habsburg-párt győzött és János híveinek menekülniük kellett a Dunántúlról. Ekkortájt kapja Ferdinándtól a várat és a birtokot Váradjai Horváth János és neje Thallóczi Bánfi Magdolna. Az 1531 évi királyi hadiadó összeírásakor Ugod még Horváth János tulajdonában van. 1531-ben a vártól félórajárásnyira lévő Olaszfalu 27 portájából 12-t felégeti a török, Ugodot ekkor még elkerülik. Ettől kezdve sorozatosak a török betörések.

Az 1532. évben Horváth János Ugod várát felerészben és a hozzátartozó birtokok felét 2600,- aranyforintért eladta a Habsburg-párti Devecseri Choron Andrásnak és feleségének Izsákfai Margitnak. A birtokok másik felét 1535-ben adták át 3200,- forintért. 1539-ben Mathusnai Kristóf egész Ugod várát átengedte Choron (Csoron) Andrásnak, a Tolna megyei Nagy Izmén birtokáért.

1543-ban a törökök elfoglalták Fehérvárt, majd az ezt követő 1544. esztendőben nagy haddal végigrabolták a Kemenesalját. Ekkor a derékhadból kiszakadt „egy falka” (kb. 500) lovas török és Ugod felé portyázott a Bakonyban. A Pápát védő Martonfalvay Imre segítséget kért a Rábaközből és a győri kapitánytól. A rábaköziek már megérkeztek, amikor Pápán lövéseket hallottak Ugod felől. A sereg megindult a lövések irányába. Kiderült, hogy Thelekessy Imre veszprémi kapitány a magyar lovassággal megtámadta és megfutamította az Ugod mellett táborozó, megfáradt törököt, akik Koppányon át Porva felé vonultak, hogy visszatérjenek Fehérvárra. Porva mellet egy ároknál zajlott le a döntő ütközet, ami Martonfalvayék, majd az időközben megérkezett győriek segítségével, a magyarok teljes győzelmével végződött.

1545-ben a vár biztosan Csoron András kezén van, mert ekkor János nevű fia jegyesének, Szvetkovics Máriának nászajándékképpen Ugod várára 2500,- aranyforintot betábláztatott. Ugyanebben az évben a Pápa melletti Sávoly lakói a török hordáktól való félelmükben Ugodra, a vár védelmébe költöztek.

A török sereg Dunántúli előre nyomulásával egyre gyakoribbak voltak a török portyák. A várat nem foglalták el, de a környező falvakat felégették, a jószágot elhajtották, akit elértek rabszíjra fűzve elhurcoltak. A vár melletti Ugod mezőváros és Olaszfalu 1546. és 1550. között már lakatlan. 1550-ben újra betelepülnek, de Olaszfalut 1552-ben szinte teljesen elpusztították. Csoron András 1552-ben elhalálozott. Ugod vára és birtokai fiára, Csoron Jánosra szálltak.

1554-ben, feltehetően Csoron János parancsára, a vár mellett, attól 30-40 méter távolságban, ismeretlen rendeltetésű uradalmi épületet emeltek. A Takarékszövetkezet épületének 1970-ben történt felújításakor lebontott boltozatok újonnan beépített, feliratos téglákból készültek, melyekbe beleírták a téglaégetés évét: 1554 (!). Más jelzést, vagy feliratot nem láttunk rajtuk. Ezek közül egy Mithay Sándorhoz, a pápai Helytörténeti Múzeum akkori igazgatójához került. A lelet nem csak helytörténeti, de ipartörténeti szempontból is érdekes. Ugyanis a XVI. század közepén még nem volt szokásban a téglák feliratozása. Ez az épület jól beazonosítható az Eszterházy grófok öt kötetes birtokkönyvében látható Maynzeck Henrik által 1733-1734-ben készített, Ugodot ábrázoló térképén is (Uradalmi térkép) (MOL., S18.IV.k.). Feltehető, hogy ezzel egy időben a váron is végeztek valamilyen szintű javítást, állagmegóvást.

1563-ban a törökök elfoglalták a várat. A kis létszámú várőrség és a környező falvakból a várba menekült, parittyával, kardokkal és kiegyenesített kaszákkal harcoló lakosság képtelen volt megvédeni a leromlott állapotban lévő várat. Csoron János 1564. január 21-e előtt készített térképéről (rajzáról) ismert hogy ekkor a vár külső falai hiányosak, épületei részben leomlottak. Valószínű, hogy a rajz az ostrom utáni állapotot mutatja. A megszállás három évig tartott. Elképzelhető, hogy ezek a véres események elevenednek meg azokban a vár ostromáról és elfoglalásáról, majd a védők, nők és gyermekek rabszíjra főzéséről szóló elbeszélésekben, melyeket 1976 körül gyűjtöttem magnószalagra az akkori ugodi öregek ajkáról. Bár ezek rendkívül érdekesek és értékesek, eme kis összefoglaló munkámban, hely hiányában sajnos nem közölhetem. A török megszállás 1566-ban ért véget. Nem tudjuk, hogy milyen események kapcsán került újra magyar kézbe, Csoron János birtokába. 1584-ben Csoron János, Csoron András fia végrendeletileg összes javait, így Ugod várát is előző feleségétől született leányaira, Margitra (Nádasdy Kristófné) és Annára (Balassa Istvánné) hagyja.

1594. július 15-én Győr is a törökök kezére került. Ennek hírére a környékbeli várak (Pápa, Csesznek, Ugod, Devecser, Vázsony, Szentmárton, Tihany) őrsége elmenekült. Ezek közül egyedül Pápa ellen vonult fel a török sereg 1594. október 2-án, de ostromra itt sem került sor. Pethő Gergely (3) közel egykorú magyar nyelvű krónikájában ezt írja: „...a tatárok Győr alól elindulának és a pápai vitézlő népet lesre kicsalták, kiket ott igen megverének. Békási Miklóst, az ott való vice-kapitányt levágták. Ott vesze el a Pápai vitézlő népnek színe.... Halván a szomszéd Végbeliek Győrnek az fő helynek veszedelmét, elrémülének rajta, és Bodohelt, Pápát, Tseszneket, Vásont, Tihánt, Devecsert, Ugodot semmi előtt pusztán hagyták, kiket a Törökök néppel meg-erősítének.”

1594 októberének első napjaitól 1597-ig újra török zászló lengett Ugod várában, török volt az úr már szerte a hazában.

Három év múltán, 1597-ben a pápai vár visszafoglalására indított hadműveletek során az ugodi vár is felszabadult. Ismét a Csoronok az urak. Mivel János meghalt, most már örökösei, Margit és Anna birtoka lett. Ténylegesen Nádasdy Kristófné, Csoron Margit és férje a vár és várbirtok egyedüli ura. Haláluk után fiúk, gr. Nádasdy Tamás lett az új tulajdonos. Ekkor a vár már nagyon lepusztult állapotban volt, falai omladoztak. A hetven éve tartó állandó törökveszély, a sorozatos dúlások, a kétszeres, évekig tartó török megszállás megtette a magáét. A vár alatti mezőváros is elnéptelenedett. 1603-ban Nádasdy Tamás Ugod várát is eladta Megyeri Imrének és nejének Viczay Magdolnának. Az eladás vagy meghiúsult, vagy visszavásárolta, mert a következő évben megint Nádasdy birtoka.

1608-ban Nádasdy gróf megkezdi az újratelepítést. Földet, rétet, erdőhasználatot és „...személikben meg nemesíttyük őket mindenek ellen, hogy semmi nemü paraszti szolgálattal ne szolgáljanak...”, ígéri azoknak, akik Ugodba költöznek. Cserébe az ugodi várban kötelesek katonai szolgálatot adni „...minden háztul vagy lóval, vagy gyaloggal, mikor az szükség kivánnya.” Jöttek a betelepülők szép számmal.

Nádasdy várnagya 1616-ban Árky Péter. Tamás gróf 1620. február 29.-én meghalt utód nélkül. Öröklési perek során a várat és uradalmait a véglai Horváth család kapta, akik hat éven keresztül birtokolták.

1626-tól a vár és a várbirtok (a közeli Pápával együtt,) gróf Eszterházy Miklós nádor tulajdonába került. Egy 1626-ban kelt ítéletlevélben Ugodot ismét mezővárosként, oppidum-ként említik, a vár ekkor már eléggé lepusztult. Az 1632. és 1641. évi záloglevelek tanúságai szerint a vár még védelmi jelentőséggel bírt. Ugod várában, 1639-ben is őrség volt, az ez évi leltározás szerint a várban nyolc ágyút is tartottak. Közel tíz évvel később, 1648-ban már azt írták róla, hogy romos állapotban van. Ekkorra már elvesztette védelmi jellegét, tulajdonosai átadták az enyészetnek.

Eszterházy Ferenc fia, Eszterházy Antal kuruc tábornok hűtlensége miatt a császár a birtokait két császárhű testvérének, Józsefnek és Ferencnek adta. Az 1721-ben készült beiktatási okirat szerint Ugod vára tönkrement, de a települést még mindig városként jelölik.

A vár romjain 1753. decemberében Eszterházy Ferenc elkezdi építeni az új templomot. Rövidesen meghalt, ezért az építkezést fia, Eszterházy Károly, a későbbi egri püspök folytatja és fejezi be 1759-ben. Az építés során a nyolcszögletes vár külső és belső falait a jelenlegi járószint magasságára lebontották, majd földdel, törmelékkel 1-1,5 m magasan feltöltötték. Úgy tűnik, hogy a vár többi részét nem bontották le, csak az építés helyén alakítottak ki egyenletes területet. Mivel a templom a Franciavágás mellett erre a célra létrehozott téglagyárban készült téglákból épült, ezért az építési terület melletti romos várból csak a kellő mennyiségű követ, téglát és a feltöltéshez szükséges földet vitték el. Néhol közel egy méter vastagságban legyalulták a terepet, elhordták a talajt.

Utcakép az 1920-as évekből

2. ábra
Utcakép az 1920-as évekből

Az elmúlt századok boncolgatása után térjünk vissza a közelmúlthoz. A mostani templom előtti téren, a lakóházak és az országút között, - mint az egy akkor készült levelezőlap fényképén látható (2. ábra), - az 1920-as években még megvoltak a vár másfél méter vastag külső és valamivel keskenyebb belső falainak, helyenként 2-3 m magas maradványai. A falon belül épületmaradványok is voltak ablak és ajtónyílásokkal. A képen a várfalmaradványokat nyilakkal jelöltük. A Petőfi u. 58. számú ház előtti kőkereszt mögött, a templom felőli részen ekkor még látszott az egykori felvonóhíd helye a farkasveremmel, melyre az 1970-es években az ugodi idős emberek közül többen emlékeztek. Valószínűleg erről a felvonóhídhelyről emlékezik meg Rómer Flóris is A Bakony című könyvében és nem az akkor már betemetett, a templom bejáratához közeli, Mithay Sándor vezette ásatáson feltárt másik kapubejárat felvonóhídjáról.

Az ott lakók szerint hajdanában a várfalakat nemcsak a templom körüli nyolcszögletes várban, és a közvetlen előtte lévő téren láthatták, hanem a templomtól lefelé elterülő Petőfi utcai házak udvarán és a kertekben is találtak vastag falakat. Az utóbbi évek során a víz, gáz és csatornahálózat kiépítésekor a lakóházak előtt és az országút mellett nem bukkantak jelentős falmaradványokra, nem kerültek elő az egykori vár ottlétére utaló, bizonyítékok. Ezt a tényt egyesek, - teljesen logikusan, - az ezen a területen épített várról szóló szóbeszéd cáfolatának tekintették. A bizonyítékok hiányának megvan a természetes magyarázata. Az, hogy jelentős részét elhordták. Hihetetlen, de így történt. Az idős ugodi Boldizsár József magnószalagra rögzített visszaemlékezésében megemlíti, hogy amikor az országutat építették, az útról sok földet kellett elhordani, mert a régi út jóval magasabban volt. Ekkor a templom bejáratának vonalában, a várárok mellett, az iskola felé vezető útban 5 - 6 m átmérőjű, kb. 30 cm vastagságú hamurétegre leltek, benne emberi és ló csontokkal. A hamunak “büdös szaga volt”. Az emberi csontokat kivitték a temetőbe. A plébánia épületétől az iskola felé eső részen a földben, az útba benyúló vastag falra bukkantak. A tereprendezés során ez teljesen megsemmisült, még a fal nem túl mélyen fekvő alapját is elhordták. A jelenlegi országút járószintje az ott talált fal alapja alá került. Nem csoda, hogy az út melletti árokásásoknál nem találtak falmaradványokat. Az ott lévő falak alapjai magasabban voltak a mostani járószintnél.

Bizonyíthatóan erre a sorsra jutottak a lakóépületek helyén és az előttük lévő valaha épített várfalak maradványai is. A domb kisebb részét az ott lakók hordták el, járhatóbbá téve az egyébként nagyon meredek udvarukat. Állításuk szerint a kertekben húzódó várfalakból is sok követ kiszedtek, hogy akadálytalanul szántson az eke. Eközben több sírt találtak, melyek valószínűleg a váron belüli temetkezések voltak. Ezt látszanak megerősíteni a csontok mellett talált sarkantyú és kard maradványok, koponyákon lévő kardcsapásnyomok. A vár közel félezer éves történelme során több ostromot is átélt. Az ostrom idején meghaltakat kényszerűségből a falakon belül hantolták el.

A Petőfi u. 62. számú ház udvarában talált kövek

3. ábra
A Petőfi u. 62. számú ház udvarában talált kövek

A Petőfi S. u. 60.-ban lakó Havasi Károlyné szülei, Márkus Kamilék, jelentős mennyiségű, nagyalakú lapos téglát bontottak ki a földből a házuk előtti, templomhoz vezető útban talált közel másfél méter széles téglafalból. Ezeket felhasználták a melléképületek építéséhez. A szomszédságukban lakó (Petőfi u. 62.) Vörös Endre elmondása szerint, az udvarának a templom felé eső, kapun belüli meredek részéről, kocsi számra hordta el a földet, hogy kevésbé lejtős udvart alakítson ki. Ekkor kereszttel jelölt, tégla alakú, nagy kövekre bukkant, melyeket kihordott az utcára a járda mellé. A kövek fényképe a 3. ábrán látható. A kövek alatti sírokban emberi csontokat és különböző tárgyakat talált (sarkantyú, kard, stb.).

 Az udvar járószintje a fal túlsó felén (Petőfi u. 62.)

4. ábra
Az udvar járószintje a fal túlsó felén (Petőfi u. 62.)

Némelyik síron látszott, hogy oltott mészbe temetették el a halottakat. Udvarának ez az utcai kerítésfalon belüli része jelenleg kb. 50-60 cm-el még mindig magasabb az utcai járószintnél (4. ábra). Az alacsonyabban fekvő udvarrészekről és a kertjének elejéről, a mostani járószinten emberi csontok, koponya töredékek kerültek elő. Harminc, negyven centiméter mélységben több érintetlen sírra bukkantak. Ez azért értékes információ, mert a halottakat ennél mindig jóval mélyebbre temették. A sírok csak úgy kerülhettek a járószint közelébe, vagy a járószintre, ha a vastag földtakarót lehordták róla.

Keresztény ember nem szívesen bolygat sírokat. Valószínűleg ezért hagyták háborítatlanul Vörös Endre udvarának sírköveket tartalmazó részét. Más területekről, - sírokra utaló kövek, keresztek hiányában, - néhol akár 1,0 - 1,3 m vastagságban elhordták a talajt. Ez nem túlzó becslés, ha figyelembe vesszük, hogy ez által sírok kerültek a járószint közvetlen közelébe. Úgy tűnik, szinte legyalulták a terepet, elhordtak mindent, ami egy bizonyos szint felett a kezükbe került. Ennek nagy részét a templom építésekor hordhatták el töltésnek. Közelről hordták, volt a dombon bőven. Mithay ásatási ismertetőjében található adatok szerint a templom körül a legkorábbi járószint a jelenlegi alatt 1,7 - 1,9 m mélyen található. A legutolsó szint átlagosan 1 m körüli mélységből került elő. Ezek szerint minimum ilyen magasságban kellett feltölteni a templom helyén a régi várat. Ennyivel volt lejjebb a valamikori járószint. De vajon mennyivel lehetett alacsonyabban a templom helyén lévő vár középkori járószintje a közvetlenül mellette lévő domb eredeti szintjénél. Két méterrel, helyenként hárommal? Az, hogy közvetlenül a sokszögletű vár mellett, annak járószintjénél jelentősen magasabb domb volt található, ugyancsak arra utal, hogy ezen a magaslaton is voltak védelmi szempontból meghatározó jelentőségű várépületek. Ezek hiányában a vár védhetősége nagymértékben lecsökkent. Eleink nem voltak ostobák, nem adtak előnyt a támadó ellenségnek. Váraikat mindig a terület legmagasabb pontjára építették.

Ilyen előzmények után sajnos csak kevés nyomát találhatjuk a felszínen a középkori várnak. Kis szerencsével néhol ráakadhatunk a régi várfalakra. Az udvarok végében, a kertek elején kutakodva talán előkerülhetnének még középkori maradványok. Feledésbe merült Ugod vára ősi falainak holléte, az ismeret elsüllyedt történelmünk viharos tengerén. Ideje lenne kiemelni onnan és megadni a neki járó tisztességet.

Az ugodi vár ábrázolásai

Az ugodi várról kevés képet, rajzot ismerünk. A legkorábbi ismert ábrázolás a XVI. század közepén Wolfgang Lazius által készített térképen látható. Lazius több hadszíntéri térképet is készített Magyarországról. Az utóbbi években, számos kiadványban is megjelentetett térképein megtalálhatók az ország védelmét képező várak. Ezeket képszerűen, tornyos, bástyás erődítményekként ábrázolta. A képek legtöbbször nem hitelesek, nem a valóságot mutatták. A legtöbb térképrajzolóhoz hasonlóan, szinte mindenhova ugyanazt az elképzelt erődítményt rajzolta a térkép készítője.

Ugod a hadszíntéri térképen (Lazius,1557)

5. ábra
Ugod a hadszíntéri térképen (Lazius,1557)
(OSzK. App. 0128)

Nem így van a ritkábban közölt, 1557-ben kiadott térképén, melynek egy részletét az 5. ábra mutatja. Ezen a munkán az előzőektől eltérően nincs két egyforma várábrázolás. A térképen egy hegy lábánál, tornyokkal jelzett település látható, alatta „Vgad” felirattal. Megjegyezzük, hogy a felette lévő hegyre rajzolt vár nem lehet azonos a közeli Bakonyújvárral, mert annak alaprajza és mérete ezt kizárja. A hegytetőre rajzolt vár nagyon hasonló az 1595-ben, nyomtatásban megjelent Fundanus térképén látható képhez.

Ugyancsak hasonlít Csoron János 1563-ban készített rajzához (6. ábra). A képeken a külső várfal felénk eső részén sokszög ill. félkör alakban kiugró falakat látunk. A derékszögben visszaforduló falak baloldali sarkánál mindkét képen torony látható. Lazius rajzán a torony előtt kapubejárat van (v. ö. az 5. és a 6. ábrákat). A hasonlóság miatt feltételezhetjük, hogy Lazius Ugod megrajzolásánál valamit eltévesztett. Vagy a „Vgad” feliratot írta rossz helyre, a hegy lábánál lévő toronnyal ábrázolt településhez, vagy a várat rajzolta tévesen a hegy ormára. Lazius térképe feltehetően jóval 1557. előtt készült, valamikor a mohácsi csatavesztés után. Sehol nem jelöli a törökök által elfoglalt várakat, még a nyilvánvalóan török megszállás alatti területen sem. A hadmozdulatokat a Dráva körüli térségben mutatja.

Az ugodi vár egy másik vázlatos rajzát látjuk a 6. ábra térképrészletén. A térképvázlatot Devecseri Choron András fia, Choron János a vár akkori ura készítette a győri főkapitányság végvárairól, mely az 1564. január 22. előtt I. Ferdinándhoz írt levele mellékleteként maradt fent. Készítési ideje feltehetően 1563. A térkép mérete: 44,5 x 32,5 cm.

A rajzon egy hosszúkás, négy-, esetleg ötszögletes, magas falakkal határolt, omladozó központi épülettömb látható. A falakon belül legalább két tornyot találunk (1 és 2). Feltehetően a hozzánk közelebbi 7 és 8-al jelölt alakzat szintén torony. A háttérben, a tornyok mögött, azok takarásában lőréses, magas falak, vagy fal látszik (3), amely akár többszögletű is lehet. Ennek a falnak a középső részén lévő lőréses falrészt magas barbakánnak, kör alakú bástyának is nézhetjük (4). A magas falú központi épület baloldalán a falak alsó részének hullámos, töredezett rajza (5) arra enged következtetni, hogy ott a falak leomlottak. Ép állapotukban feltehetően folytatásuk volt. A központi várrészt attól több méter távolságban, elöl félkörívben, leomlott falazatú külső várfal határolja, baloldalon egy toronnyal (6). A körív középen látható rés talán kapunyílást jelöl. A jobboldali falrész egy szakasza eredeti magasságúnak tűnik, de lehet, hogy Choron itt is egy tornyot ábrázolt a leomlott falak között. A külső bekerítő várfal oldalsó szakaszai nem láthatók, valószínűleg teljesen leomlott állapotban voltak. Ebben nem lehetünk teljesen bizonyosak, mert például a baloldalon, egyáltalán nem jelzi a még 1920 körül is meglévő falakat.

Az ugodi vár rajza Csoron János
térképvázlatán

6. ábra
Az ugodi vár rajza Csoron János térképvázlatán (1563)

A rajzról sajnos keveset állapíthatunk meg. Azt azonban tejes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a képen látható várépület nem egyeztethető össze az 1970-es években a templom körül feltárt épületek alaprajzával. Az ott lévő külső várfal a belső faltól átlagosan 1 - 1,2 m távolságra található, azzal szűk, helyenként csak 80 cm széles falszorost képezve. Közvetlenül a külső fal mellett helyezkedik el a körbefutó, 8-20 m széles várárok. A külső várfalhoz sehol nem építettek tornyot. Choron térképén ezzel ellentétesen a külső bekerítő várfal a toronnyal, láthatóan több méter (5-10 m(?)) távolságra van a belső faltól. Azt a gondolatot is elvethetjük, hogy a képen a központi épület körül látható körbefutó védőmű valójában nem fal, hanem a várárok, ill. az azon emelt földsánc és torony. Ha így lenne, akkor a várárkot és a sáncokat teljes körben feltüntette volna, nem csak a vár elülső részén. A képen látható építmény csak akkor egyeztethető össze a valósággal, ha feltételezzük, hogy a templom körüli nyolcszögletű vár, az előtte elhelyezkedő központi épülettömb mögött, annak részleges takarásában látható. Lehetséges, hogy a két torony (1 és 2) közötti omladozó fal felett ennek a nyolcszögletű belső várnak a magas külső falait látjuk.

Fundanus térképén lévő várrajz

7. ábra
N. Fundanus térképén lévő várrajz
(OSzK. TR 2838)

1595-ben jelent meg nyomtatásban N. Fundanus Magyarországról készült hadszíntéri térképe. Mérete: 48,6 x 85 cm. A térképen a török megszállás alatti várakat a tornyokra rajzolt félholddal jelzi. Ez jól látható Székesfehérvár,- „Alba Regalis”- ábrázolásánál, ahol a rajzoló feltüntette a vár török kézre kerülésének évét is: 1543. Fehérvártól nyugatra lévő terület még magyar kézen van, ezért a térkép készítésének ideje 1543. és 1593. októbere, esetleg 1543. és 1563. közé tehető.

Fundanus a térképen minden várat külön, egyedi formában ábrázolt. Ezek között találjuk Ugodot is. A vár rajzának nagyított képét a 7. ábra mutatja.

A várrajzot figyelmesen szemlélve megtaláljuk rajta Lazius és Csoron térképén látható építmény jellegzetességeit. Összehasonlítva azokat, megbizonyosodhatunk róla, hogy feltehetően ugyanarról a várról készültek a képek.

Mindegyik rajzon, baloldalon ugyanaz a falsíkból kinyúló, talán bástyát alkotó fal (1) látható. Csoron ezt nem tüntette fel, de a helyenként 2-3 méter magas romos falai a XX. században még megvoltak. Az 5. ábra képén, a falon kapunyílást is találunk. A kiugró falrész felett, a mögötte lévő épület tetőzete látszik (2). Az előre futó külső fal a kiugró részre merőlegesen, egyenes irányban halad előre, majd több szögletet képezve, az átellenes oldalon folytatódik. A várnak ezt a részét mindegyik térképrajzoló ugyanúgy ábrázolta (8. ábra).

A várfalak alaprajza

8. ábra
A várfalak alaprajza

A későbbi, a Fehérvár eleste után készült rajzon (7. ábra) a baloldali kiugró falrészt (1) követő egyenes falszakasz romosnak, hiányosnak tűnik. A résen keresztül belátni a vár belsejébe. Jól kivehető a ledőlt, hiányzó falszakaszon (7) a váron belüli torony (3) falának alsó része. A kép szerint a vár ekkor már részben romos állapotban volt. Nem csoda, ha a kis létszámú őrség, Győr elestének hírére (1594-ben) sorsára hagyta a falain óriási résekkel tátongó, védhetetlen várat. Az, hogy Fundanus a külső fal egy részét hiányosnak tüntette fel, azt bizonyítja, hogy nem a korábbi Lazius térképről másolta a várat, hanem újabb információk birtokában készítette az ábrát. A másolás ellen szól az is, hogy kissé más szögből látható az erődítmény.

Mindkét rajzon (5. és 7. ábra) ugyanazokat a tornyokat látjuk, egymástól kissé eltérő módon ábrázolva. A korábbi (Lazius) térkép képén (5. ábra) baloldalon egy négyszögletes alacsony és mögötte egy magasabb, köralapúnak látszó tornyot találunk. Érdekes, hogy a Choron János készítette térképvázlaton (lásd a 6. ábrát!) a központi épülettömböt bekerítő külső várfal maradványán, szintén van egy torony (6). Ez azonos lehet a Lazius rajzán lévő elülső, alacsony toronnyal. Ezek mellett jobboldalon, egymás takarásában három négyszögletes torony látszik. A leghátsó toronyépületnél csak a tetőzet szélei tűnnek elő. A legelső torony tetőzete hiányzik.

A későbbi (Fundanus) rajzon (7. ábra) négy helyett már csak három toronyépület, egy magas köralapú torony (3) és egymás akarásában két négyszög alapú toronyépület (4, 5,) található. Ezen a rajzon a külső várfal elülső, sokszögű részén (6) látható a várkapu. Fundanus térképén lévő rajz baloldalán, a falak síkjából kinyúló falrész (2) mellett megtalálható egy mellé épített, vagy annak takarásában lévő várfal (8). Ez feltehetően a háttérben lévő, nyolcszögletű falakkal határolt építménynek az előtte lévő vár takarásából előtűnő falát ábrázolja. A fal felett épületek tetőzetének körvonalai fedezhetők fel.

Részlet L. Hulsius térképéről

9. ábra
Részlet L. Hulsius Magyarország térképéről 1595,
(OSzK. TR 7004)

Ezek után nézzük meg L. Hulsius, szintén 1595-ben kiadott hadszíntéri térképét (9. ábra). A térkép 37,7 x 59,5 cm nagyságú. Eredeti példánya az Országos Széchenyi Könyvtárban található. A térkép készítési ideje az 1594. október 2. és a megjelenés dátuma, 1595. közötti időszak. Ez azért tudható biztosan, mert a térképen Somló (Somlyo), Ugod (Vgod), Ság, Pápa, stb. várakat a rájuk rajzolt félholddal, török kézen lévőknek jelöli. Ezért a készítés ideje csak e várak eleste utáni időszakra tehető.

Ezen a térképen az előzőekben ismertetettektől eltérően a településeket, a várakat nem egyedileg ábrázolja. A mezővárosokra, várkastélyokra, stb., kategóriánként egységes jelölést alkalmaz. Ez alól csak a jelentősebb várak kivételek, pl. Fehérvár, Veszprém, Pápa, Körmend, Győr, ahol a várakat valós formájukban ábrázolja. A térképen Ugodot a mezővárosokra alkalmazott ábrával jelöli. A tornyon lévő félhold jelzi, hogy Ugod is török uralom alá került. Az egyedi képek szinte azonosak Lazius és Fundanus térképein látható várképekkel. Ezek hasonlítanak a várak máshonnan származó, hitelesnek tekintett várábrázolásaihoz. Ezért is valószínűsíthető, hogy a bemutatott térképeken, - az egyedileg ábrázolt esetekben, - azoknak a váraknak a képe is valós, vagy valóság közeli lehet, amelyeknek egyéb ábrázolások, vagy helyszíni maradványok hiányában nincs kellő kontroljuk.

Nyport 1686-ban készített metszete

10. ábra
Nyport 1686-ban készített metszete

A szegényes forrásanyag és a fennmaradt, mindenki által látható vármaradványok helye és mennyisége miatt sokan úgy vélték, hogy Ugod vára csak a nyolcszögletű várfallal körülvett területre korlátozódott. Miért is gondolták volna, hogy ennél lényegesen nagyobb területre építették, hisz nincs látható nyoma. Arról sem volt tudomásuk, hogy az ott lakók hol bukkantak öles vastagságú kő és téglafalakra. Ezt, a hajdani vár helyére és nagyságára vonatkozó ismeretet átvették egymástól, többször publikálták, és végül már tényként említették. Ez a vélemény olyannyira beivódott a köztudatba, hogy ha más bizonyíték is előkerült, azt a fantáziának tulajdonították. Jó példa erre az 1686-ban megjelent Birckenstein-féle geometria könyvben található, Ugod várát ábrázoló, Justus van der Nyport által készített metszet (10. ábra).

A rajzot sokan a művész fantáziájának tulajdonítják, melynek semmi köze a valósághoz. Érthető, mert lehetetlen a magas hegycsúcson ábrázolt belsőtornyos, barbakános várat a kicsi, nyolcszögletű vármaradvánnyal beazonosítani. Egyesek odáig mentek, hogy a vár tényleges helyét is megkérdőjelezték. Volt, aki felvetette, hogy a hegytetőn ábrázolt Ugod várát esetleg nem is itt, hanem Bakonyújvár helyén vagy a közeli Bakony más magaslatán építették. Érdekes eszmefuttatás. De valóban csak az. Az eszme, elme futtatása. Jó messzire a valóságtól. Ugod várát az ismert helyen építették, és nem máshol.

Annak magyarázata, hogy a Nyport-féle metszet miért hegytetőn ábrázolja a várat, nagyon egyszerű. A vár és környéke dombtetőn helyezkedik el. A magaslat annak idején sokkal szembetűnőbb volt. A környékén nem voltak házak. A tekintet akadálytalanul siklott a környező, alacsonyan elterülő vidékről a dombtetőn épült erődítmény felé. A kor szokásának megfelelően a magaslaton lévő várat nehezen megközelíthető bércen ábrázolták. Talán azért, hogy ez által jobban védhetőnek tüntessék fel. Ilyen csúsztatások manapság is előfordulnak. Néhány évtizeddel ezelőtt a Szovjetunióban még a térképeket is meghamisították, hogy az imperialista ellenség ne ismerje egy-egy stratégiailag létfontosságú város pontos fekvését.

Nyport rajza

11. ábra
Nyport rajza

A legújabb kutatások alapján úgy tűnik, hogy a Nyport metszete kisebb eltérésektől eltekintve pontosan ábrázolja Ugod várát. A rajz nem az 1686-os, vagy az azt közvetlenül megelőző időszak állapotát mutatja. Az akkor már romos állapotban volt. Minden bizonnyal egy korábbi, ki tudja milyen állapotban lévő, milyen minőségű rajzról másolta és készítette el életképpel gazdagított, értékes illusztrációját Birckenstein geometriakönyvéhez.

A vár belső épületeinek elhelyezkedéséről annyi biztosat mondhatunk, hogy a kép (11. ábra) közepén látható magas torony (3) melletti barbakán (2) nem lehet a nyolcszögű várrészen látható nagy épület (1) takarásában. Az, hogy a barbakán takarja az épületet, egy bizonyos irányból nézve még elképzelhetőbb lenne. Tájolása alapján a tűzfalas épület (1) azonos lehet azzal az épülettel, melynek a templom alatt keresztben elterülő alapjai Mithay Sándor vezette ásatáskor, kerültek felszínre. A rajzon ezt az épületet a művész a valóságosnál nagyobbnak tüntette fel. A kép jobboldalán négyszögletes toronyépület (7) és a takarásában karcsú köralapú torony (6) látható. A 7. számú épület előtt a külső várfal magasított része (8) a falak síkjából félkörívben kiugró, többszögletű bástyának tűnik. Ilyent láttunk az előzőekben ismertetett rajzokon is! (Lásd a 8. ábrát!). A 7. számú toronyépület előtt, a külső várfal derékszögű sarokrészén belül egy épületet találunk (9).

A vár romjai az 1920-as években

12. ábra
A vár romjai az 1920-as években

Ez minden bizonnyal azonos a Csoron rajzán lévő 6-os számú toronnyal (6. ábra). Nyport rajzáról megállapítható, hogy annak jobboldali nézete tökéletesen azonos a vár akkori ura, Csoron János által készített térképvázlaton látható rajzzal. A kettő között csak annyi a különbség, hogy a Csoron vázlatán félkörívesnek feltüntetett falat Nyport többszögletesnek rajzolta. A vár felénk néző oldalán, a közepétől balra, ék alakban kinyúló fal, bástya található. Ez megfelel az előző rajzokon már látott baloldali, a falak síkjából kinyúló falrésznek (7. ábra 1-es építménye). Az előző képeken ez téglalapszerűen kiugrónak tűnik, mintha ez a rész a mellette lévő jobboldali egyenes falszakasszal párhuzamosan folytatódna (11. ábra „a.” jelű alakzata). Nyport metszetén egyértelműen látszik, hogy a jobboldalra épített egyenes fal derékszögben felénk fordul, majd néhány méter után, nagyon rövid szakaszon ismét visszafordul az eredeti irányba. Ebből a kiugrásból nyúlik ki ék alakban a várfal, (11. ábra „b.” jelű alakzata), amelynek falai felett középtájon egy épület tetőzete is látható. Valószínűsíthető, hogy a várnak ez a része eredetileg az „a” jelű alakzat szerinti volt, majd egy későbbi átépítés, bővítés során a hosszabbik oldalát 2-3 m kivételével lebontották és az új falat ék alakban, építették hozzá.

Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy ennek az ék alakú résznek a falait láthatjuk a vár történetének leírásakor már bemutatott, 1920-as években készült levelezőlap fényképén. A jobb láthatóság érdekében a falakat eltakaró fák egy részét a képről leretusáltuk (12. ábra). A képen jól kivehető a kereszt mögötti és onnan az országútra hegyesszögben irányuló várfal. A kép alsó részén ugyancsak az útra szögben irányuló várfalak maradványit fedezhetjük fel. A kereszt jobb oldalán kapubejáratot látunk. Itt a fák törzse között még látható a felvonóhíd farkasvermének falazata.

A 2-es számmal jelzett téglafalnak a feljáróúton keresztben húzódó, 1,3 m széles alapja az 1960-as évek végén is látszott. Az 1-es számú kiszögelés kő alapozása a mai napig megvan, de ki tudja, hogy kinek, mikor mi van útjában. Lehet, hogy rövidesen ezt is eltünteti a tudatlan jóakarat.

Falmaradványok az 1920-as években

13. ábra
Falmaradványok az 1920-as években

A kereszt és az országút között belső épületmaradványt találunk (13. ábra) ajtókkal (1 és 2) és ablakkal. Az egyik ajtó felett félkörívű, homokkőből faragott kőboltozatot találunk (1). A faragott kövekből készült ajtónyíláson belátunk a helyiségbe, ahol a külső falon lévő, boltozatos ablakon akad meg a szemünk (3). Az ablakon keresztül az iskola épületének párkányát, tetőzetét és az ablakának egy részletét látjuk (13. ábra).

A vár romjai az 1932. után

14. ábra
A vár romjai az 1932. után

Egy másik, 1932 után készült levelezőlapon a kereszt mögötti falak is látszanak (14. ábra).

A téren lévő várfalak alaprajza

15. ábra
A téren lévő várfalak alaprajza

A levelezőlapok képei és az 1850-es évekből származó ugodi házhelyek térképén látható várfalak (1), valamint a jelenleg is meglévő falmaradványok alapján a vár e részének alaprajza jó közelítéssel megrajzolható. Az alaprajzot a 15. ábra mutatja. A 2-es számú körrel jelzett fal alapja még látható a templomhoz felvezető aszfaltos út mellett. A várnak ez a része benyúlik az országútba. A régi út magasabban volt, a mai országút építésekor a földdel együtt a várfalak alapjait is elhordták, ezért már semmi nyomát nem találjuk. Mint azt Maynzeck 1733-34-ben készült térképéről tudjuk, az akkori lakóházak is a mai házak helyén voltak. Az akkor ide épített házak követték a várfal vonalát. Ezért van ma is egy enyhe „s” alakú törés a Petőfi utca templom előtti szakaszán.

Részlet a III. katonai felmérés térképéről

16. ábra
Részlet a III. katonai felmérés térképéről

A III. katonai felmérés térképén a Petőfi u. 58. számtól kezdődő szakaszon a maitól eltérően nem hét, hanem csak öt házhelyet találunk. A III. felméréskor készült térképek pontosak, a térképészek ekkorát nem tévedtek. E felmérés szelvényeit újították fel a két világháború között is. A térképen, (16. ábra) a templom előtti téren lévő házak körül érdekes rajzolatot találunk. Rögtön szembetűnik egy számunkra már ismerős alakzat (3). Ezt a formát láttuk Lazius és Fundanus várrajzain. Az utóbbin a vár észak-nyugati irányba néző kapuja is látható. Ehhez hasonlónak rajzolta Ugod vára külső falait Csoron János (lásd a 8. ábrát). A jobb láthatóság miatt a házak körüli alakzatokat a kép bal sarkában vastag vonallal kiemeltük. A házak között és a kertek határán rajzolt vonalak (1) nagy valószínűséggel a várfal maradványait ábrázolják. A 4-es számmal jelzett patkó alakú rész nagy barbakán, más szóval kapubástya falainak maradványait jelzi. Ugyanezen a helyen látható Nyport metszetén egy nagy barbakán, mellette köralapú toronnyal. A 2-es számmal jelölt objektum lehetett az egyik, a déli irányú kapubejárat épülete a felvonóhíddal. Az előtte lévő, ma csak gyalogos feljárónak használt magas töltés a várkapuhoz készített kocsiút volt.

Mithay által közölt alaprajz

17. ábra
Mithay által közölt alaprajz

Merőben téves, de manapság több munkában olvasható az a feltevés, hogy a több méter magas töltés a várat körülölelő földsánc volt. Az első világháború előtt, sokan ezen az akkor még 5-6 (!) méter széles úton jártak fel lovas kocsival. Mint mondták, ez olyan széles volt, hogy két kocsi elfért egymás mellett. Kényelmesebb volt, mint a régi úton megkerülni az iskola körüli nagy dombot. A templom és az iskola közötti út akkor még nagyon rossz, meredek út volt. Nem is nagyon használták.

Egyesítsük a 15. ábrán megrajzolt alaprajzot a III. katonai felmérésen látott ábrát és az ásatásról Mithay által közölt alaprajzot (17. ábra).

A vár alaprajza és látképe

18. ábra
A vár alaprajza és látképe

Ezáltal egy lapra kerül mindaz, amit ez idáig megtudtunk Ugod vára bekerítő falainak alaprajzáról (18. ábra). Az ábra alsó részén, az alaprajzból kiindulva megrajzoltuk a vár oldalirányú nézetét. Az ovális keretben lévő kép Nyport által rajzolt várképet mutatja. Első ránézésre látszik, hogy Nyport metszete és az alaprajzról általunk készített oldalnézeti kép ugyanarról a várról készült. Nyílvánvaló, hogy nem állja meg a helyét Koppány Tibor feltételezése, miszerint Nyport az „Vgod” felirat alatt valószínűleg Németújvárt ábrázolta. Ha alaposan megnézzük Nyport metszetét, helyenként olyan apró részletek is egyeznek, mint az 1-es számmal jelzett, falon lévő beugrás, törés (18. ábra). Ez a 11. ábra nagyobb képén jobban látható! Megtaláljuk rajta a 2-es számú kaputorony tetőzetét éppúgy, mint a magas barbakánt (3). A kép jobboldalán ugyancsak az alaprajzunk szerinti, magasított kapubástyát látjuk (4).

A katonai felmérés térképét tovább elemezve és azokat összevetve egyéb információkkal, megrajzolható a vár részletes, valószínűsíthető alaprajza. Ennek ismertetésétől most eltekintünk. Az ugodi vár egy részéről ennek alapján készített látkép látható a 19. ábrán.

Ugod vára

19. ábra
Ugod vára

Végezetül nézzük meg a vár egy másik ábrázolását az ugodi r.k. templom egyik mennyezeti freskóján (20. ábra). A képen a vár előterében, a boldoggá avatott Csák Mór látható, amint kezével a keresztre mutatva, a világi élet helyett Isten szolgálatát választja.

Ugod vára a templom mennyezeti freskóján

20. ábra
Ugod vára a templom mennyezeti freskóján

A kép csak egy részét ábrázolja a várnak. A különálló, nyolcszögletű várrész nem látható. A festményen, a várépítések korai szakaszából származó, magas falakkal körülvett, belsőtornyos várat láthatunk. Az elrendezés, a keskeny ablaknyílások, a magas falak, az égbenyúló keskeny tornyok, a lakótorony a XIII.-XIV. századi építésre utalnak. A tűzfegyverek megjelenése után az ilyen építmények könnyen sebezhetővé váltak. Ostrom idején a falaknak már nem az íjjal, nyilakkal felfegyverzett seregtől kellet megóvni a bennlévőket, hanem ellen kellett állni az ágyútűznek. A magas falak, karcsú tornyok erre nem voltak alkalmasak. Az ágyúlövések nagy károkat okoztak bennük, hamar ledőltek, maguk alá temetve a védőket. Ekkor már a falakat megvastagították, alacsonyabbra építették, ellenállóbbá tették. A karcsú tornyok helyett alacsony, zömök védőművek készültek.

A mennyezeti freskó várképe megfelelhet a Nyport általi, 1686-ban készült rajzon látható erődítmény többszöri átépítés előtti, korábbi formájának. Mindkét képen látható egy, a fal síkjából kiugró bástya (2). Az egyenesen futó külső várfal az egyiken félkörívben (3), rajta kapunyílással, a másikon sokszög alakban végződve öleli körül a vár jobb, észak-nyugati oldalát. A freskón a külső várfal előtt palánk látható. A baloldalon lévő magas torony azonos lehet Nyport rajzán lévő magas toronnyal. Mellette, a torony takarásában itt is megtaláljuk a kör alakú barbakánt (1). A torony mögött, tőle jobbra egy négyszögletes torony található, melynek alacsonyabbra bontásából származhat a XVII. századi metszet 11. ábrán látott 4. számú épülete. A kép közepén és a jobb oldalán lévő magas, szögletes tornyok átépítéséből, visszabontásából is keletkezhettek a metszet 5-ös és 7-es számú épületei (lásd a 11. ábrát).

Az ugodi várról kevés ábrázolást ismerünk. Ezek egy része önmagában alig értékelhető vázlatos rajz. Az egyetlen részletes és a fentiek alapján hitelesnek elfogadható képe a Birckenstein geometria könyvében lévő, Nyport készítette metszet. A váron belüli épületek elhelyezkedése és mérete tekintetében ez a rajz is tartalmaz pontatlanságokat. Mindezek ellenére a fellelt ábrázolások együttes elemzésével értékes, használható ismereteket szerezhetünk a középkori várról.

Írta: Polgár Károly